Familierecht

Familierecht, recht van alledag

 
Familierecht is een tak van het recht waar iedereen – zonder uitzondering – mee in aanraking komt.

Veel koppels en gezinnen maken ooit moeilijke tijden door, maar zelfs zonder conflicten komt iedereen vroeg of laat in aanraking met een tak van het familierecht.

Samenwonen, een woning kopen, trouwen, een geboorte….: heuglijke gebeurtenissen hebben financiële, fiscale en juridische gevolgen.

De loop van het leven heeft nu eenmaal altijd een juridische kant: afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding of andere gevallen in verband met familie of gezin. En ook met het erfrecht zal u wellicht vroeg of laat worden geconfronteerd.

Tijdig plannen en gedegen advies

 
Al te vaak worden deze problemen te laat aangepakt of zonder de nodige ondersteuning op zijn beloop gelaten.

Willen u en uw ex-partner  in onderling overleg een regeling uitwerken over de kinderen? Is er onenigheid over de verdeling van een erfenis? Of deed zich een conflict voor tussen u en uw kinderen en verloor u contact met uw kleinkinderen?

Dagdagelijkse zaken, die u ongetwijfeld nauw aan het hart liggen, vragen om met zorg en met kennis van zaken te worden behandeld.

Voorafgaand advies, begeleiding, overleg, duidelijke informatie door juridische vakkennis zijn essentieel.

Ons kantoor heeft de nodige ervaring om u correct te begeleiden en wij helpen u dan ook graag verder om tot het gewenste resultaat te komen.

De familierechtbank

 
De familie-en Jeugdrechtbank is – naast de correctionele rechtbank, de burgerlijke rechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank – één van de 4 secties waaruit de rechtbank van eerste aanleg is samengesteld.

De Familie-en jeugdrechtbank trad op 1 september 2014 in werking, waarbij alle familiale thema’s onder de bevoegdheid van één en dezelfde rechtbank worden gebracht om het juridische kluwen te vereenvoudigen.

De Familie-en jeugdrechtbank bestaat uit 3 kamers:

  1. – De familiekamers, die alle familiale zaken behandelen, zoals onder andere : recht op persoonlijk contact met kinderen en kleinkinderen, ouderlijk gezag, onderhoudsgelden, schoolkeuze, echtscheiding, wettelijke samenwoning, aanstelling van een notaris voor het opstellen van inventaris, afzonderlijke woonst, tijdelijke maatregelen bij problemen binnen het gezin, aanstelling van een notaris bij overlijden, grensoverschrijdend hoede-en bezoekrecht, adoptie, geschillen met betrekking tot de gezinsbijslag, huwelijksvermogensrecht, erfopvolging, schenkingen, testamenten enz…
  2. – De kamers voor minnelijke schikking, welke specifiek in het leven zijn geroepen om te proberen familiale problemen van elke aard op te lossen door overleg tussen partijen, onder toezicht van een rechter en onder begeleiding van uw advocaat.
  3. – De “Jeugdrechtbank”, voor de zaken met betrekking tot minderjarigen in gevaar, minderjarigen die strafbare feiten hebben gepleegd, de minderjarige geesteszieken en de maatregelen ten opzichte van de ouders van deze jongeren.